Vragen over de jaarafrekening

Hoe werkt de jaarafrekening?

U bent klant van Warmtebedrijf Amersfoort en betaalt een maandelijks voorschotbedrag. Over een vaste periode van 12 maanden worden de werkelijke kosten van uw warmteverbruik opgemaakt aan de hand van de meterstanden. Dit maken we voor u inzichtelijk op de jaarafrekening. Op de jaarafrekening vergelijken we de verbruikskosten met de voorschotbedragen die u heeft betaald. Heeft u meer verbruikt dan er voorschotbedragen in rekening zijn gebracht? In dat geval moet u een bedrag bijbetalen. Heeft u minder verbruikt dan Warmtebedrijf Amersfoort in rekening heeft gebracht, dan krijgt u geld van ons terug.

Wat staat er op de jaarafrekening?

Op de jaarafrekening vindt u allereerst algemene gegevens.
Periode: de periode waarop uw jaarafrekening is gebaseerd. Dit is over het algemeen een geheel jaar. Meestal valt deze periode NIET precies samen met het kalenderjaar. Heeft u een nieuwe woning? Dan kan het zijn dat de periode iets langer is.
Factuurnummer: het nummer van deze jaarafrekening.
– Debiteurnummer: het nummer waaronder u in onze administratie bekend staat.
– Meternummer: het serienummer van de warmtemeter in uw warmteafleverset. Heeft u een meter van het type “ITRON”? Dan kan het zijn dat u 2 nummers op de meter ziet. Het nummer op de ‘verdikking’ op de meter vindt u op de factuur. In de toekomst gaan wij, voor de volledigheid, beide nummers vermelden. Staan er 2 nummers? Dan heeft er bij u een meterwissel plaatsgevonden. De standen van beide meters zijn van belang voor de jaarafrekening.
Aansluitingsgegevens: de adresgegevens van de aansluiting.
 
Vervolgens ziet u een deel met data en bijbehorende meterstanden.
– De meterstand op de start van de periode.
– De meterstand op 1 januari. Dit is de datum dat de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar ingaan.
– De meterstand op het einde van de periode.
 
Dan volgt de berekening van de kosten. Voor warmtelevering zijn er 2 soorten kosten:
De variabele kosten: de kosten voor het warmteverbruik uitgedrukt in GJ (gigajoules). U ziet het totale verbruik en welk deel in het vorige en huidige kalenderjaar vallen. Per jaar worden de kosten berekend op basis van het op dat moment geldende tarief.
De vaste kosten (vastrecht, meettarief, en de huur warmteafleverset). Deze zijn berekend aan de hand van het aantal dagen van de periode die in de betreffende kalenderjaren vallen. De tarieven die hier vermeld staan, zijn de jaartarieven. Er is op de vaste kosten een korting van toepassing. Deze korting is verrekend onder de post “vastrecht”. In de toekomst zal de korting apart worden vermeld.

De totalen die u ziet onder totaal warmtelevering, variabele kosten en totaal vaste kosten vormen samen het Totaal van de levering. U ziet ook het totaal van de in rekening gebrachte voorschotbedragen staan. Dit bedrag wordt vergeleken met het Totaal van de levering. Als het Totaal van de levering hoger is dan wat in rekening is gebracht voor de voorschotbedragen, blijft er een bedrag over dat nog moet worden bijbetaald. Is er bij u een hoger Totaal aan voorschotbedragen in rekening gebracht? Dan krijgt u geld terug.
 
Hieronder vindt u op de jaarafrekening het nieuwe voorschotbedrag dat we met ingang van de nieuwe periode bij u in rekening gaan brengen. Dit bedrag is gebaseerd op het verbruik dat we hebben vastgesteld op de jaarafrekening. Heeft u een nieuwbouwwoning? Dan hebben wij een correctie uitgevoerd voor het verwachte extraverbruik in de eerste jaren van een nieuwbouwwoning.
 
Ten slotte leest u hoe we het tekort of overschot met u gaan verrekenen.

Vragen over het maandelijkse voorschotbedrag

Hoe werkt het maandelijks voorschotbedrag?

Uw voorschotbedrag is gedurende de eerste 12 maanden gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld gezin in uw soort woningtype, daarna wordt het afgestemd op uw persoonlijke verbruik. U betaalt elke maand hetzelfde voorschotbedrag; in de zomer en in de winter, ongeacht uw verbruik. Na een jaar ontvangt u een gespecificeerde jaarrekening, waarop u ziet of u geld terugkrijgt of dat u dient bij te betalen. Net als bij aardgas, geldt voor groene warmte; als u minder stookt, betaalt u ook minder.

Klopt mijn maandelijks voorschotbedrag nog?

Controleer bij het eerstvolgende verbruikskostenoverzicht of uw huidige voorschotbedrag past bij uw verwachting over het eventueel bijbetalen of ontvangen bij de jaarafrekening. U kunt ervoor kiezen om het voorschotbedrag aan de nieuwe tarieven aan te laten passen. U kunt daarmee een bijbetaling bij de jaarafrekening  voorkomen. We adviseren u om het verbruikskostenoverzicht dat u eind januari ontvangt te bekijken. Op dit overzicht wordt gerekend met de nieuwe tarieven vanaf januari en kunt u zien of een bijbetaling wordt verwacht.

Hoe wijzig ik het maandelijks voorschotbedrag?

Gedurende de eerste 12 maanden houden wij een standaardbedrag aan; voor sociale huurwoningen ligt dit bedrag lager dan voor koopwoningen. Na 12 maanden ontvangt u een eindafrekening van ons en ziet u of u dient bij te betalen of geld van ons terugkrijgt. Na deze 12 maanden passen wij het maandbedrag aan, aan uw persoonlijke situatie.

Als u uw voorschot wilt aanpassen, kunt u via het formulier “doorgeven nieuw voorschotbedrag” aangeven dat u uw voorschot wilt aanpassen. Wij passen het voorschot dan voor u aan en u ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging daarvan. Als u in januari, februari of maart een jaarafrekening ontvangt, hoeft u niets te doen. Bij de jaarafrekening wordt het voorschotbedrag aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.

Wanneer wordt het voorschotbedrag geïncasseerd?

Wanneer u uw woning met aansluiting op groene warmte betrekt, wordt pas in de eerste volledige kalendermaand het voorschotbedrag voor het eerst geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 25e van de kalendermaand. Uw verbruik, vastrecht e.d. van de eerste onvolledige maand, worden verrekend in de jaarrekening die u na 12 maanden van ons ontvangt. Hierin leest u of u dient bij te betalen of geld terugkrijgt.

De nieuwe jaartarieven zijn bekend. Wat betekent dit voor mijn maandelijks voorschotbedrag?

Bij de jaarafrekening passen wij altijd het voorschotbedrag aan, waardoor uw maandbedrag zo goed mogelijk aansluit bij uw jaarverbruik en er bij de jaarafrekening niet hoeft te worden bijbetaald.

In het geval van de nieuwe tarieven van 2023 is het goed om te weten: door de prijsplafondregeling en de wijziging van de btw zullen voor de meeste klanten de kosten stijgen en is er dus een hoger voorschotbedrag nodig om bij de jaarafrekening goed uit te komen. Op basis van het standaardjaarverbruik van onze klanten vertalen wij de te verwachten kosten voor 2023 inclusief het effect van de prijsplafondregeling in het verbruikskostenoverzicht (VKO). Hier kunt u zien of wij bij uw jaarafrekening een overschot of tekort verwachten. Op basis van die informatie kunt u uw voorschotbedrag laten aanpassen. Als wij zien dat u bij de jaarafrekening veel moet bijbetalen, zullen wij u proactief benaderen en een passend voorschotbedrag voorstellen.

Vragen over het verbruikskostenoverzicht (VKO)

Wat is het verbruikskostenoverzicht (VKO)?

U ontvangt van ons maandelijks een verbruikskostenoverzicht (VKO). Hier leest u wat u daar aan heeft en waarom deze aan u wordt verstuurd. Binnen Europa zijn in het EED (Energy Efficiency Directive) afspraken gemaakt over het besparen van energie. Eén van de middelen die we daarvoor in Nederland inzetten is de op afstand uitleesbare warmtemeter. Om energie te kunnen besparen is inzicht nodig. Dit inzicht geven wij u door middel van het VKO. Het VKO is daarom ook een wettelijk verplichting die is opgelegd aan de warmtebedrijven. Deze verplichting geldt alleen voor aansluitingen waar een op afstand uitleesbare warmtemeter geplaatst is. Meer praktisch: Het VKO biedt u inzicht in uw warmteverbruik en de (verwachte) kosten daarvan. Zo werken we samen aan vermindering van energieverbruik en proberen we verrassingen te voorkomen.

Wij werken aan de vermindering van het gebruik van papier, daarom wordt het VKO alleen digitaal verstrekt.

Wat staat er op het VKO?

Het verbruikskostenoverzicht laat de volgende zaken zien:

Uw warmteverbruik tot op heden
Uw warmteverbruik van de laatste gehele maand wordt weergegeven. U ziet de kosten van dit warmteverbruik gesplitst in de vaste en de variabele kosten. Let op! dit bedrag is waarschijnlijk anders dan uw voorschotbedrag. De reden is dat we met gelijke maandelijkse voorschotbedragen werken. In de zomer is uw verbruik laag en zijn dus ook de “echte” kosten laag. In de winter is dat precies andersom. Bedoeling is dat dit wordt opgevangen door een juist ‘gekozen’ voorschotbedrag.

Een voorspelling van uw totale warmteverbruik in jaarafrekeningsperiode, met het voorspelde bij te betalen of terug te ontvangen bedrag
In het volgende onderdeel van het VKO voorspellen wij uw verwachte warmteverbruik en de kosten daarvan. We zetten dit ook in een grafiek, uitgedrukt in euro’s. Daarnaast ziet u de reeds in rekening gebrachte voorschotbedragen én wat we verwachten dat u nog gaat betalen. Zo zien we of, op basis van het voorspelde warmteverbruik, aan het einde van de jaarafrekeningsperiode bij moet betalen of juist geld terug ontvangt. LET OP: deze verbruiken en bedragen zijn voorspellingen. Wij proberen zo goed als mogelijk een indruk te geven van wat er komen gaat, maar het blijft een voorspelling met de nodige onzekerheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw ‘stookgedrag’ en de weersomstandigheden.

Een vergelijking van uw warmteverbruik met het gemiddeld verbruik van onze andere klanten, per woningtype
In het volgende onderdeel ziet u uw warmteverbruik afgezet tegen een gemiddelde van de andere woningen waaraan wij warmte leveren. We hebben deze gescheiden per woningtype om u een globale referentie te geven.

Uiteraard is de contactinformatie ook weergegeven op het VKO.

Hoe wordt het verbruikskostenoverzicht (VKO) berekend?

We gebruiken de meetdata die bij ons beschikbaar is vanaf 1 januari 2020. Uiteraard ziet u ook geen meetdata van vóórdat uw contract bij ons is gestart. U ziet op het VKO een grafiek met verbruiken uit eerdere maanden. Waar mogelijk hebben wij deze informatie toegevoegd. Omdat wij werken aan de bouw van het netwerk met op afstand uitleesbare meters, is het mogelijk dat er van (bijvoorbeeld) vorig jaar nog geen meetdata beschikbaar is.

Op het VKO moeten wij bijvoorbeeld het verbruik van vorige maand vergelijken met die zelfde maand een jaar eerder. Het kan zijn dat er voor ‘vorig jaar’ nog geen meetdata beschikbaar was. In dat geval zal hier dan geen waarde beschikbaar voor zijn.

Hoe zie ik de prijsplafondregeling in het maandelijkse VKO-rapport?

In het maandelijkse verbruikskostenoverzicht (VKO) dat onze klanten ontvangen zijn de effecten van de prijsplafondregeling verwerkt in de te verwachten kosten en het te verwachten verbruik voor het komende gehele jaar. Zo is in het VKO over januari, dat u in februari ontvangt, de effecten van de prijsplafond regeling meegenomen. In het VKO wordt niet uitgesplitst hoeveel verbruik er is geweest tot aan en boven het verbruiksplafond. Die informatie vindt u op de jaarafrekening.

Kan het verbruikskostenoverzicht in de toekomst nog ‘slimmer’?

De huidige werkwijze en opmaak van het VKO is, hoewel wij er trots op zijn, een aanloop naar nog mooiere producten. Wij gaan een klantenportal ontwikkelen zodat u op termijn uw VKO op internet, onder uw eigen account bij uw warmtebedrijf kunt vinden. Ook zullen er aanpassingen aan de opmaak worden gedaan naar aanleiding van feedback van onze klanten en blijven wij de informatie die wij presenteren steeds verder optimaliseren.

Hulp bij betalingen en overheidscompensatie

Ik heb moeite met het betalen van de rekening, wat kan ik doen?

Door de gestegen energieprijzen zijn ook onze tarieven omhoog gegaan. Heeft u moeite met het betalen van uw warmterekening? Neem dan contact met ons op. Dit is essentieel en de eerste stap naar een oplossing. Een oplossing is er bijna altijd. Wij willen voorkomen dat een betalingsachterstand oploopt en er meer problemen ontstaan, voor u en ons. Aan de prijzen kunnen wij niets veranderen, maar wij gaan wel graag met u in gesprek om te kijken naar een oplossing.
Daarnaast kunnen we samen kijken naar uw verbruik en wij kunnen u voorzien van eenvoudige bespaartips. Alle kleine beetjes helpen immers.

Bel of e-mail met onze klantenservice:
085 – 049 11 90 of klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl 

Daarnaast kunt u ook kijken of u in aanmerking komt voor de extra overheidscompensatie, zie onder.

Ik wil besparen op mijn rekening. Hebben jullie nog bespaartips?

Zeker! Bekijk al onze tips bij algemene klantvragen.

Is er ook overheidscompensatie voor de gestegen energiekosten?

Ja, zowel in 2022 als in 2023 is er extra compensatie om de kosten van uw rekening te drukken.

2022
Allereerst heeft de Rijksoverheid een eenmalige compensatie van € 265,- voor de warmtelasten alle huishoudens van Nederland gegeven, deze hoeft u niet aan te vragen. Dit is te zien op uw elektriciteitsrekening, evenals de andere compensatie voor de gestegen elektriciteitsprijzen. Daarnaast is het btw-tarief van 21% op energie tijdelijk (tussen 1-7-2022 en 31-12-2022) verlaagd tot 6%.

2023
In 2023 is er een prijsplafond ingesteld. Dat is een maximaal bedrag dat u voor een normaal verbruik aan energie hoeft te betalen en geldt alleen voor 2023. Hierdoor betaalt u voor de eerste 37 GJ die u verbruikt een bedrag van € 47,38, voor al het verbruik hierboven betaalt u het normale tarief van € 75,52. Deze geldt voor alle huishoudens en hoeft niet aangevraagd te worden.

Daarnaast hebben gemeentes van de overheid budget gekregen om mensen die in de knel komen door de gestegen kosten van energie nog extra te ondersteunen. Dat kan oplopen tot € 1.300,-. Bekijk op de website van de Gemeente Amersfoort of u in aanmerking komt voor de compensatie en vraag deze direct aan: https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/extra-energietoeslag-voor-lage-inkomens-in-amersfoort.htm

Wat betekenen de overheidsmaatregelen voor mijn rekening?

Door de stijgende energieprijzen heeft de overheid ervoor gekozen om alle huishoudens in Nederland een extra vergoeding te geven.

2022
De extra vergoeding voor warmte (en gas) bedraagt € 265,- voor het jaar 2022 (€ 22,- per maand). De vergoeding wordt gegeven als korting op de energiebelasting op de elektriciteitsrekening, bovenop de al bestaande belastingkorting van € 560,- die vorig jaar ook al gold. Deze vergoeding ontvangt u daardoor terug via een lagere elektriciteitsrekening en dus niet via onze warmterekening. Daarnaast heeft de overheid besloten om tijdelijk het hoge btw-tarieven op energie van 21% naar het lage tarief van 6% te verlagen. Dit geldt van 1-7-2022 t/m 31-12-2022.

2023
In 2023 heeft de overheid de compensatieregeling veranderd naar een zogenaamd prijsplafond. Dat is een maximaal bedrag dat u voor een normaal verbruik aan energie hoeft te betalen en geldt alleen voor 2023. Hierdoor betaalt u voor de eerste 37 GJ die u verbruikt een bedrag van € 47,38, voor al het verbruik hierboven betaalt u het normale tarief van € 75,52.

Voor mensen met een laag inkomen zijn nog aanvullende mogelijkheden voor een financiële compensatie. Dat kan oplopen tot € 1.300,-. Bekijk op de website van de Gemeente Amersfoort of u in aanmerking komt voor de compensatie en vraag deze direct aan: https://www.amersfoort.nl/subsidies/to/extra-energietoeslag-voor-lage-inkomens-in-amersfoort.htm