Vragen over onze warmtetarieven van 2023

Hoe bepaalt Warmtebedrijf Amersfoort de warmtetarieven?

Onze warmtetarieven hangen af van daadwerkelijke kosten en van een gezond rendement dat nodig is om betrouwbare warmte te kunnen blijven leveren. De tarieven mogen niet leiden tot een hoger dan redelijk rendement dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld en waarop wij worden gecontroleerd. Let op: wij gaan dus uit van onze kostprijs en blijven daarmee ruim onder de ACM-maximumtarieven.

Kan ik mijn warmtetarief vastzetten?

We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de Warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de tarieven meerdere jaren vast te zetten. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht. Zo ben je er zeker van dat je het hele jaar hetzelfde tarief betaalt. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief tot het eind van het kalenderjaar onveranderd.

Kan Warmtebedrijf Amersfoort zomaar de tarieven verhogen?

Nee, dat kan niet zomaar. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen onze tarieven voor warmte. Deze blijven één kalenderjaar van kracht. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief het hele jaar ongewijzigd.

In uitzonderlijke situaties, zoals de energiecrisis van 2022, mag het wettelijk wel. Zolang het niet meer dan het ACM-maximumtarief is. Veel warmteleveranciers hebben ervoor gekozen de tarieven tussentijds te verhogen i.v.m. de toegenomen kosten. Warmtebedrijf Amersfoort heeft ervoor gekozen om dit niet te doen om haar klanten te ontzien.

Wat worden de kosten voor warmte per type woning?

Het verbruik – en daarmee de kosten – worden niet alleen bepaald door het type woning. Dit is altijd een combinatie van het gebruik en het type woning. Bij een nieuwe woning worden deze kosten door ons ingeschat op basis van de eigenschappen van deze woning, zoals het type (rijtjeswoning of vrijstaand). We weten dan nog niet wie er precies komt te wonen en hoe de warmte wordt gebruikt. Hoe langer een klant in dezelfde woning verblijft, hoe nauwkeuriger het te verwachten verbruik en daarmee de te verwachten kosten. Isolatie heeft bijvoorbeeld veel invloed op het warmteverbruik, en dat kan zelfs binnen hetzelfde type woning erg verschillen afhankelijk van hoeveel investeringen de eigenaar gedaan heeft.

Vragen over prijsplafondregeling

Wat is de prijsplafondregeling?

De Nederlandse overheid wil er in 2023 voor zorgen dat mensen niet in de problemen komen door de hoge energieprijzen. Met de energiebedrijven is afgesproken dat er een tijdelijk prijsplafond voor energie komt. Dat betekent dat energiebedrijven tot aan een bepaalde hoeveelheid (verbruiksplafond) niet meer dan een bepaald tarief (plafondtarief) in rekening zullen brengen. Dit geldt voor zowel gas, stroom en warmte. De overheid betaalt het verschil tussen het leveringstarief en het verbruiksplafondtarief aan de energiebedrijven.

Voor warmte is het verbruiksplafond vastgesteld op 37 GJ en is het plafondtarief € 47,38 per GJ. Dit komt overeen met het verbruiksplafond van 1.200 m3 en een plafondtarief van € 1,45 per m3 voor gasverbruikers. Dus tot aan een verbruik tot en met 37 GJ betaalt de klant het plafondtarief. Voor al het verbruik boven de 37 GJ wordt het leveringstarief van de warmteleverancier in rekening gebracht.

Voor wie geldt het prijsplafond?

Bij warmte geldt de prijsplafondregeling voor kleinverbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW. Voor klanten zonder eigen aansluiting, bijvoorbeeld met blokverwarming, heeft de overheid een speciale regeling gemaakt. Hierover worden de klanten op de hoogte gebracht door hun verhuurder.

Wat is het effect van de prijsplafondregeling voor mij als klant?

Ondanks de sterk gestegen energieprijzen in 2022, zijn de warmtetarieven het hele jaar gelijk gebleven. Onze leveringstarieven zullen door de hogere kosten voor productie en levering ook stijgen. Het grootste deel van onze klanten heeft een jaarverbruik lager dan 37 GJ en heeft voor 2023 dus volledig voordeel van de prijsplafondregeling.

Levert de prijsplafondregeling een voordeel op voor warmteleveranciers?

De warmteleveranciers hebben geen voordeel van de prijsplafondregeling. Ook de warmteleveranciers willen dat hun klanten zo min mogelijk last hebben van de hoge energieprijzen en hebben al hun systemen aangepast om de wens van de overheid te kunnen uitvoeren. Er worden door de overheid strenge controles uitgevoerd waarbij de warmteleveranciers, volgens strenge boekhoudkundige regels en met controle door een accountant, moeten aantonen dat al het ontvangen geld van de overheid bij de klanten terecht is gekomen. Daarnaast worden specifiek voor het jaar 2023 extra eisen gesteld aan het rendement bij warmteleveranciers (en marge bij leveranciers van gas en stroom).

Vragen over marktregulatie door de ACM

Hoe stelt de ACM de maximumtarieven vast?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gebruikt daarvoor een vaste rekenmethode, die complex is. Ze maken daarvoor gebruik van de tarieven voor aardgas die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2022 gemiddeld rekenen, voor een standaard product met de looptijd van een jaar. Omdat de prijs die wij per 1 januari berekenen veel lager is dan het ACM-maximumtarief, kunnen we constateren dat onze duurzame warmte aanzienlijk goedkoper is dan het gebruik van aardgas.

Meer informatie over warmtetarieven op de website van de ACM.

De ACM heeft een maximumtarief vastgesteld, maar jullie hoeven de prijzen toch niet te verhogen?

De maximumprijs die ACM heeft bepaald, volgen we niet. Onze prijsstijging blijft beperkt. We hebben wel te maken met gestegen kosten van bedrijfsvoering, salariskosten, energiekosten en vermindering van subsidie voor de productie van de warmte. Daarom is het wel nodig onze tarieven aan te passen, zodat we continuïteit van levering kunnen garanderen. De ACM bepaalt de maximum tarieven die we mogen vragen, en controleert daarnaast of onze winst niet te hoog wordt.

Waarom zijn de maximale tarieven van de ACM zo hoog?

Het maximumtarief dat de ACM vaststelt is volgens het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA). Dat betekent dat een klant met een warmteaansluiting in een vergelijkbare situatie niet meer mag betalen dan een klant met een gasaansluiting. Dat was een goed model, toen de gasprijs nog laag was. Maar nu de aardgasprijs zo hoog is, is de ACM wettelijk verplicht ook dat hoge tarief als jaarlijks ijkpunt voor duurzame warmte pakken. Overigens is er geen wettelijke verplichting aan warmtebedrijven om ook dat hoge tarief te hanteren, je mag er altijd onder blijven. En dat doet Warmtebedrijf Amersfoort nu al een paar jaar op rij. Het is wel goed om te weten dat de kosten voor duurzame warmte ook daadwerkelijk beïnvloed wordt door de hoogte van de aardgas en stroomprijzen, ook als wij geen aardgas gebruiken. Hoe dat kan? Lees hier onze toelichting.

Onze tarieven in vergelijking met aardgas/andere leveranciers

Is een warmte vanuit een warmtenet duurder dan aardgas?

Nee. In Nederland is de warmteprijs gekoppeld aan de aardgasprijs in de Warmtewet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar de maximale warmtetarieven op basis van het prijspeil van aardgas in december. De warmtebedrijven mogen vervolgens niet meer dan dit maximumtarief vragen, waardoor ze niet duurder kunnen zijn dan aardgas. Warmtebedrijf Amersfoort heeft zelfs een andere prijsstrategie: wij kijken naar onze kostprijs. Is de gasprijs (en daarmee de maximumtarieven) heel hoog? Dan vragen wij onze kostprijs plus een bescheiden marge, en dat is minder dan het maximumtarief. Is de gasprijs heel laag? Ook dan vragen wij niet meer dan het lage maximumtarief en ontvangen we subsidie om onze kosten te dekken. De consument profiteert dus in elk geval.

Met de huidige hoge gastarieven scheelt een warmtenetaansluiting in bijna alle gevallen een derde in de maandlasten, en dit loopt verder op als de gasprijs stijgt. Alleen bij langlopende gascontracten, afgesloten toen de aardgasprijs nog laag was, is aardgas nog een fractie goedkoper. Tenminste, tot het contract tegen de huidige tarieven verlengd moet worden.

Zijn de tarieven van 2023 net zo hoog als de aardgasprijs?

Bij de plafondregeling is een berekening gemaakt van normaal verbruik van m3 aardgas naar GJ. Tot het standaard verbruik zijn de tarieven voor warmte een aardgas gelijk. Boven het standaard verbruik gelden de markttarieven. Voor warmte is dat tarief gemaximeerd door de ACM. Het leveringstarief van Warmtebedrijf Amersfoort ligt daar fors onder. Voor de tarieven voor aardgas gelden de markttarieven die niet gemaximeerd zijn.

Hoe verhouden jullie tarieven zich ten opzichte van andere warmteleveranciers?

Onze tarieven zijn bepaald op basis van de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren. Deze kosten verschillen per warmteleverancier waardoor er ook verschillen in tarieven ontstaan. Alle leveranciers publiceren hun tarieven op hun website, zodat een prijsvergelijking eenvoudig te maken is. De Gemeente Amersfoort heeft in 2022 onderzoek gedaan naar alle tarieven van warmteleveranciers in de provincie Utrecht. Daaruit bleek dat wij de scherpste tarieven hanteerden van de hele provincie. Ook in 2023 behoren wij tot de warmteleveranciers met de scherpste warmtetarieven van Nederland.