Vragen over onze warmtetarieven van 2024

Hoe bepaalt Warmtebedrijf Amersfoort de warmtetarieven?

Onze warmtetarieven hangen af van daadwerkelijke kosten en van een gezond rendement dat nodig is om betrouwbare warmte te kunnen blijven leveren. De tarieven mogen niet leiden tot een hoger dan redelijk rendement dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld en waarop wij worden gecontroleerd. Let op: wij gaan dus uit van onze kostprijs en blijven daarmee onder de ACM-maximumtarieven.

Kan ik mijn warmtetarief vastzetten?

We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de Warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de tarieven meerdere jaren vast te zetten. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht. Zo ben je er zeker van dat je het hele jaar hetzelfde tarief betaalt. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief tot het eind van het kalenderjaar onveranderd.

Kan Warmtebedrijf Amersfoort zomaar de tarieven verhogen?

Nee, dat kan niet zomaar. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen onze tarieven voor warmte. Deze blijven één kalenderjaar van kracht. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief het hele jaar ongewijzigd.

Wat worden de kosten voor warmte per type woning?

Het verbruik – en daarmee de kosten – worden niet alleen bepaald door het type woning. Dit is altijd een combinatie van het gebruik en het type woning. Bij een nieuwe woning worden deze kosten door ons ingeschat op basis van de eigenschappen van deze woning, zoals het type (rijtjeswoning of vrijstaand). We weten dan nog niet wie er precies komt te wonen en hoe de warmte wordt gebruikt. Hoe langer een klant in dezelfde woning verblijft, hoe nauwkeuriger het te verwachten verbruik en daarmee de te verwachten kosten. Isolatie heeft bijvoorbeeld veel invloed op het warmteverbruik, en dat kan zelfs binnen hetzelfde type woning erg verschillen afhankelijk van hoeveel investeringen de eigenaar gedaan heeft.

Vragen over marktregulatie door de ACM

Hoe stelt de ACM de maximumtarieven vast?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gebruikt daarvoor een vaste rekenmethode, die complex is. Ze maken daarvoor gebruik van de tarieven voor aardgas die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari van het nieuwe jaar gemiddeld rekenen, voor een standaard product met de looptijd van een jaar. Omdat de prijs die wij per 1 januari berekenen veel lager is dan het ACM-maximumtarief, kunnen we constateren dat onze duurzame warmte aanzienlijk goedkoper is dan het gebruik van aardgas.

Meer informatie over warmtetarieven op de website van de ACM.

De ACM heeft een maximumtarief vastgesteld, maar jullie hoeven de prijzen toch niet te verhogen?

De maximumprijs die ACM heeft bepaald, volgen we niet. De prijsstijging van Warmtebedrijf Amersfoort is gebaseerd op de kostprijs van warmte en van het netwerk en diensten. We hebben daarbij te maken met gestegen kosten van bedrijfsvoering, salariskosten en energiekosten. Daarom is het wel nodig onze tarieven aan te passen, zodat we continuïteit van levering kunnen garanderen. De ACM bepaalt de maximumtarieven die we mogen vragen en controleert daarnaast of de winst niet te hoog wordt.

Waarom zijn de maximale tarieven van de ACM zo hoog?

Het maximumtarief dat de ACM vaststelt is volgens het niet-meer-dan-anders-principe (NMDA). Dat betekent dat een klant met een warmteaansluiting in een vergelijkbare situatie niet meer mag betalen dan een klant met een gasaansluiting. Dat was een goed model, toen de gasprijs nog laag was. Maar met een fluctuerende aardgasprijs is het jaarlijkse ijkpunt in december lastiger, omdat de wet nu iedereen verplicht om met die momentopname van de aardgasprijs de jaarlijkse maximumtarieven vast te leggen. Overigens is er geen wettelijke verplichting aan warmtebedrijven om ook het hele maximumtarief te rekenen, je mag er altijd onder blijven. En dat doet Warmtebedrijf Amersfoort nu al een aantal jaren op rij omdat wij een kostprijs-plus-model hanteren. Dat zorgt ervoor dat bij lage aardgasprijzen wij niet duurder zijn dan aardgas, en bij hoge aardgasprijzen zijn wij goedkoper dan aardgas.

Onze tarieven in vergelijking met aardgas/andere leveranciers

Is warmte vanuit een warmtenet duurder dan aardgas?

In de regel juist niet. In Nederland is de maximum warmteprijs gekoppeld aan de aardgasprijs in de Warmtewet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) berekent elk jaar de maximale warmtetarieven op basis van het prijspeil van aardgas in december. De warmtebedrijven mogen vervolgens niet meer dan dit maximumtarief vragen, waardoor ze niet duurder kunnen zijn dan aardgas. Warmtebedrijf Amersfoort heeft zelfs een andere prijsstrategie: wij kijken naar onze kostprijs. Is de gasprijs (en daarmee het maximumtarief) heel hoog? Dan vragen wij onze kostprijs plus een bescheiden marge, en dat is minder dan het maximumtarief. Is de gasprijs heel laag? Dan vragen wij niet meer dan het lage maximumtarief en ontvangen we subsidie om onze kosten te dekken. De consument profiteert dus in beide gevallen.

Maar soms kan het zo zijn dat een warmtenet toch iets duurder uitkomt doordat bijvoorbeeld de aardgasprijs na dat jaarlijkse ijkpunt in december ineens gaat dalen. Dan vereist de huidige Warmtewet dat de warmtenet het daaropvolgende jaar, met een nieuw ijkpunt in december, ook haar tarieven verlaagt. Ook vastrecht kan voor een scheve vergelijking zorgen, omdat het vastrecht voor warmtenetten vaak duurder is dan voor een aardgasaansluiting. Dat komt doordat warmtenetten meer wettelijke verplichtingen hebben die voor meer personele en materiële kosten zorgen. Maar vergeet niet: bij een cv-ketel heb je ook jaarlijkse afschrijvings- of vervangingskosten en een servicecontract die je mee moet rekenen, en die kosten zijn er niet voor een warmtenet.

Hoe verhouden jullie tarieven zich ten opzichte van andere warmtebedrijven?

Onze tarieven zijn bepaald op basis van de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren, plus een kleine marge die we nodig hebben om ons bedrijf gezond te houden. Deze kosten verschillen per warmteleverancier waardoor er ook verschillen in tarieven ontstaan. Over het algemeen behoort Warmtebedrijf Amersfoort tot het groepje warmteleveranciers in Nederland dat scherpe tarieven hanteert.

De meeste leveranciers publiceren hun tarieven op hun website, zodat een prijsvergelijking eenvoudig te maken is. De Gemeente Amersfoort heeft in 2022 onderzoek gedaan naar alle tarieven van warmteleveranciers in de provincie Utrecht. Daaruit bleek dat wij de scherpste tarieven hanteerden van de hele provincie.

Wat is voordeliger voor mij, warmtenet of warmtepomp?

Deze vraag krijgen wij vaker. De kosten van een warmtepomp variëren enorm afhankelijk van welk type u op het oog heeft, voor een warmtenet geldt dat wij een aanbod doen per buurt of per wijk dat gebaseerd is op variabelen zoals het aantal meters leiding. Dat is een vergelijking die volledig afhangt van uw persoonlijke situatie. Maar vergeet niet: een warmtepomp moet onderhouden en uiteindelijk vervangen worden, die kosten heeft u met een warmtenetaansluiting niet. Dat is een belangrijke financiële afweging die veel mensen maken.

Daarnaast is het goed om te weten dat een warmtepomp niet dezelfde warmte levert als een warmtenet. Ons warmtenet levert warmte van ±70°C, warmtepompen doorgaans van 20-30°C. Dat heeft invloed op het aantal warmteoplossingen. Om een woning met een warmtepomp te verwarmen moet deze ook goed geïsoleerd zijn en extra voorzieningen voor verwarming hebben zoals laagtemperatuur-radiatoren en/of vloerverwarming. Dat kan kostbaar zijn om aan te leggen. Er zijn wel hoogtemperatuur-warmtepompen, maar die verbruiken veel elektriciteit. Voor een warmtenet zijn deze extra investeringen niet nodig omdat wij dezelfde warmte leveren als uw huidige cv-ketel, waarmee u uw woning nu (als het goed is) zonder problemen kan verwarmen. Wij juichen overigens wel toe dat onze klanten in een later stadium ook gaan isoleren – want dan kunnen wij nog meer mensen van het aardgas afhalen.

Hybride warmtepompen kunnen meer warmte leveren omdat ze nog deels op aardgas werken. Hierdoor is het niet nodig om extra te investeren in isolatie of in radiatoren. In de praktijk zal een woning die niet-optimale isolatie heeft met een hybride warmtepomp dus vooral verwarmd worden met aardgas, waardoor u eigenlijk een hele dure cv-ketel heeft.

Wat bij een warmtepomp financieel wél helpt is als u zelf zonnepanelen heeft. Met de huidige salderingsregeling levert u in de zomer stroom aan het elektriciteitsnet en kunt u dat in de winter wegstrepen wanneer uw warmtepomp volop stroom gebruikt om uw woning te verwarmen. Maar let op: het draagvlak voor de salderingsregeling is door o.a. netcongestie wel aan het afnemen. Een warmtenetaansluiting heeft amper elektriciteit nodig, daar heeft salderen geen invloed op.

Vragen over prijsplafondregeling

Wat is de prijsplafondregeling?

De Nederlandse overheid wilde er in 2023 voor zorgen dat mensen niet in de problemen kwamen door de hoge energieprijzen. Met de energiebedrijven is afgesproken dat er een tijdelijk prijsplafond voor energie kwam. Dat betekende dat energiebedrijven tot aan een bepaalde hoeveelheid (verbruiksplafond) niet meer dan een bepaald tarief (plafondtarief) in rekening brachten. Dit gold voor zowel gas, stroom en warmte. De overheid betaalde het verschil tussen het leveringstarief en het verbruiksplafondtarief aan de energiebedrijven.

Voor warmte is het verbruiksplafond vastgesteld op 37 GJ en is het plafondtarief € 47,38 per GJ. Dit kwam overeen met het verbruiksplafond van 1.200 m3 en een plafondtarief van € 1,45 per m3 voor gasverbruikers. Dus tot aan een verbruik tot en met 37 GJ betaalde de klant in 2023 het plafondtarief. Voor al het verbruik boven de 37 GJ werd het leveringstarief van de warmteleverancier in rekening gebracht.

Voor wie geldt het prijsplafond?

Bij warmte geldt de prijsplafondregeling voor kleinverbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW. Voor klanten zonder eigen aansluiting, bijvoorbeeld met blokverwarming, heeft de overheid een speciale regeling gemaakt. Hierover worden de klanten op de hoogte gebracht door hun verhuurder.

Wat is het effect van de prijsplafondregeling voor mij als klant?

Omdat een jaarafrekening een periode van 12 maanden betreft merkt u op de jaarrekening die u in 2024 ontvangt (hoogst waarschijnlijk) nog gerekend wordt met het plafondtarief, voor zover het verbruik betreft dat in 2023 heeft plaatsgevonden.

Leverde de prijsplafondregeling een voordeel op voor warmteleveranciers?

De warmteleveranciers hebben geen voordeel van de prijsplafondregeling gehad. Ook de warmteleveranciers willen dat hun klanten zo min mogelijk last hebben van de hoge energieprijzen en hebben al hun systemen aangepast om de wens van de overheid te kunnen uitvoeren. Er worden door de overheid controles uitgevoerd waarbij de warmteleveranciers, volgens strenge boekhoudkundige regels en met controle door een accountant, moeten aantonen dat al het ontvangen geld van de overheid bij de klanten terecht is gekomen. Daarnaast zijn specifiek voor het jaar 2023 extra eisen gesteld aan het rendement bij warmteleveranciers (en marge bij leveranciers van gas en stroom).