Veelgestelde vragen tarieven 2022

Ik heb helemaal geen gasaansluiting. Hoe kan het dan dat ik door de stijgende aardgasprijzen meer moet gaan betalen voor mijn warmte?

De warmtetarieven worden volgens het “Niet Meer Dan Anders”-principe (NMDA) gereguleerd; de overheid heeft besloten om de gasprijs als referentie te nemen voor het vaststellen van de maximumtarieven voor warmte. Als de gasprijzen dalen of stijgen, dan dalen of stijgen die maximumtarieven voor warmte dus ook. Klanten van warmtebedrijven betalen daardoor gemiddeld nooit méér dan consumenten met een cv-ketel op aardgas.

De sterk gestegen energieprijzen zorgen voor hogere kosten voor ons als warmtebedrijf. Daarnaast leiden de hogere gasprijzen tot lagere SDE-subsidies voor onze duurzame warmtebronnen. Minder inkomsten uit subsidie betekent hogere kosten van inkoop van onze warmte. SDE+ subsidie door de overheid (Stimulering Duurzame Energie) is nodig om duurzame projecten te kunnen starten. De koppeling tussen gasprijs en deze subsidieregeling is wettelijk bepaald. Wij hebben daar geen invloed op.

De laatste maanden van 2021 hebben we bij de overheid aandacht gevraagd voor de ongewenste effecten van de stijging van de energieprijzen op de SDE subsidies en warmtetarieven. We hebben bepleit dat de koppeling van de aardgasprijzen met SDE subsidies en warmtetarieven moet worden losgelaten, zodat de warmtetarieven ongewijzigd kunnen blijven. De minister heeft besloten het systeem ongewijzigd te laten en de burgers te compenseren via de eenmalige compensatie op de belastingen. SDE subsidie die wordt verleend aan de productie van duurzame warmte, blijft gekoppeld aan de aardgasprijs. Bij stijgende aardgasprijzen daalt de subsidie, omdat de overheid ervan uitgaat dat er hogere prijzen aan de consument kunnen worden doorberekend. Deze verminderde subsidie is in 2021 al ingegaan.

De gestegen kosten worden in 2022 gedeeltelijk aan de klant doorberekend. De stijging is door forse inspanning van ons team beperkt gebleven tot minder dan 50 % van de stijging die is toegestaan. Klanten die minder dan 25 GJ per jaar gebruiken, zullen na de overheidskorting zelfs minder hoeven te betalen.

Na een paar jaar op rij waarin de kosten van warmte zijn gedaald, zijn de kosten in 2022 gestegen. Als we de warmtetarieven vergelijken met de kosten van aardgas en elektriciteit, kunnen we in 2022 vaststellen dat warmte het meest prijsgunstige alternatief is. Onze toekomst is duurzaam en die is – ook in vergelijking met fossiele brandstoffen – ook betaalbaar.

Als de aardgastarieven gedurende 2022 stijgen of dalen, wijzigen jullie tarieven dan ook tussentijds?

Nee. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één kalenderjaar van kracht. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief het hele jaar ongewijzigd.

Blijven de energieprijzen verder stijgen?

Daar kunnen we geen uitspraken over doen, omdat we dat niet kunnen voorspellen. De prijzen voor energie zijn afhankelijk van verschillende factoren. Als het een strenge winter wordt en we meer energie nodig hebben, zullen de aardgasprijzen verder stijgen. Ook de beschikbare hoeveelheid aardgas vanuit Rusland speelt een belangrijke rol in de hoogte van energieprijzen. Als er minder gas beschikbaar is, kunnen de prijzen verder stijgen. Zeker is dat de warmtetarieven tot 31 december niet veranderen. De eerstvolgende keer dat de warmtetarieven wijzigen is per 1 januari 2023.

De ACM heeft een maximumtarief vastgesteld, maar jullie hoeven de prijzen toch niet te verhogen?

De maximum prijs die ACM heeft bepaald, volgen we niet. Onze prijsstijging blijft beperkt. We hebben wel te maken met gestegen kosten van bedrijfsvoering, salariskosten, energiekosten en vermindering van subsidie voor de productie van de warmte. Daarom is het wel nodig onze tarieven aan te passen, zodat we continuïteit van levering kunnen garanderen. De ACM bepaalt de maximum tarieven die we mogen vragen, en controleert daarnaast of onze winst niet te hoog wordt.

Ik kan niet wisselen van warmteleverancier. Hoe weet ik dat er geen misbruik gemaakt wordt van de situatie?

Voor een deel van de kosten van aardgas en elektriciteit is het de laatste jaren mogelijk om van leverancier te wisselen. Dat is een vrije markt. Voor transport en netwerk geldt ook dat u niet kunt kiezen. Dat deel is ook gereguleerd. De gedachte is dat doordat consumenten kunnen wisselen, de marktpartijen altijd het meest gunstige aanbod aan de consument zullen willen doen en dat daardoor de prijzen laag blijven.

Er zit wel een schaduwkant aan deze redenering. De afgelopen maanden hebben we gezien dat een aantal prijsvechters failliet zijn gegaan. Consumenten werden geconfronteerd met een stijging van de kosten van honderden euro’s per maand. De lage prijzen bleken te laag om continuïteit te garanderen.

Om ervoor te zorgen dat warmteleveranciers geen misbruik maken van hun positie, controleert de ACM de markt.  De ACM stelt maximum prijzen vast en ze controleren of warmteleverancier niet teveel winst maken. Op deze manier is de consument er ook zeker van dat ze een prijs betalen die niet te hoog is. Door de hoge energietarieven is warmte het goedkoopste alternatief, in vergelijking met een nieuw af te sluiten contract voor aardgas of elektriciteit.

Hoe verhouden jullie tarieven zich ten opzichte van andere warmteleveranciers?

Onze tarieven zijn bepaald op basis van de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren. Deze kosten verschillen per warmteleverancier waardoor er ook verschillen in tarieven ontstaan. Alle leveranciers publiceren hun tarieven op hun website, zodat een prijsvergelijking eenvoudig te maken is.

Ik wil besparen op mijn warmtekosten, wat kan ik doen?

We denken graag mee om toch te besparen in de kosten. Kijk voor handige bespaartips eens op www.iedereendoetwat.nl of www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
Isolatiemaatregelen worden vaak gesubsidieerd, waardoor het aantrekkelijk kan zijn deze maatregelen nu te nemen.

Wat betekent de overheidsmaatregel voor mijn energierekening?

Door de stijgende energieprijzen heeft de overheid ervoor gekozen om alle huishoudens in Nederland een extra vergoeding te geven. De extra vergoeding voor warmte (en gas) bedraagt € 265,- voor het jaar 2022 (€ 22,- per maand). De vergoeding wordt gegeven als korting op de energiebelasting op de elektriciteitsrekening, bovenop de al bestaande belastingkorting van € 560,- die vorig jaar ook al gold. Deze vergoeding ontvangt u daardoor terug via een lagere elektriciteitsrekening en dus niet via onze warmterekening.

Voor mensen met een laag inkomen zijn nog aanvullende mogelijkheden voor een financiële compensatie. Deze compensatie loopt via de gemeente.

Klopt mijn voorschotbedrag nog?

Controleer bij het eerstvolgende verbruikskostenoverzicht of uw huidige voorschotbedrag past bij uw verwachting over het eventueel bijbetalen of ontvangen bij de jaarafrekening. U kunt ervoor kiezen om het voorschotbedrag aan de aangepaste tarieven aan te laten passen. U kunt daarmee een bijbetaling bij de jaarafrekening  voorkomen. We adviseren u om het verbruikskostenoverzicht dat u eind januari ontvangt te bekijken. Op dit overzicht wordt gerekend met de nieuwe tarieven vanaf januari 2022 en kunt u zien of een bijbetaling wordt verwacht. Als u uw voorschot wilt aanpassen, kunt u via het formulier “doorgeven wijziging voorschotbedrag” aangeven dat u uw voorschot wilt aanpassen. Het formulier vindt u op de website. Wij passen het voorschot dan voor u aan en u ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging daarvan.

Als u in januari, februari of maart een jaarafrekening ontvangt, hoeft u niets te doen. Bij de jaarafrekening wordt het voorschotbedrag aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.

Hoe stelt de ACM de tarieven vast?

De ACM gebruikt daarvoor een vaste rekenmethode, die complex is. Ze maken daarvoor gebruik van de tarieven voor aardgas die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2022 gemiddeld rekenen, voor een standaard product met de looptijd van een jaar. Omdat de prijs die wij per 1 januari berekenen veel lager is dan het ACM tarief, kunnen we constateren dat onze duurzame warmte aanzienlijk goedkoper is dan het gebruik van aardgas.

Meer info: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/hoe-stelt-acm-warmtetarieven-vast

Kan ik mijn tarief vastzetten?

We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de tarieven meerdere jaren vast te zetten. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht. Zo ben je er zeker van dat je het hele jaar hetzelfde tarief betaalt. Ook als de energieprijzen gedurende het jaar stijgen, blijft dit tarief tot het eind van het kalenderjaar onveranderd.

Maakt Warmtebedrijf Amersfoort winst?

Warmtebedrijf Amersfoort is een particuliere organisatie. Voor de continuïteit van het bedrijf is winst maken nodig. Wij zijn een bedrijf dat vrij recent is gestart en we hebben grote investeringen gedaan en zullen die ook de komende jaren blijven doen. Op dit moment is er geen sprake van winst, wel van een positief rendement op de investeringen en we hebben een gezonde bedrijfsvoering. Eventuele winst die wordt gemaakt, zal de komende jaren direct opnieuw geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet in Amersfoort.

De ACM controleert of een warmtebedrijf teveel winst maakt. Zij mogen ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst maakt. Zij kunnen verder onderzoeken of een warmteleverancier misbruik maakt van zijn machtspositie. En of zijn tarieven onredelijk hoog zijn.

Meer informatie: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven

Ik kom door de gestegen energiekosten in de knel. Wat kan ik doen?

Gemeentes hebben van de overheid budget gekregen om mensen die in de knel komen door de gestegen kosten van energie nog extra te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.