Veelgestelde vragen tarieven 2022

Voor alle vragen m.b.t. de nieuwe tarieven voor 2022 hebben wij een aparte pagina gemaakt, deze vindt u hier.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van zeer goed geïsoleerde leidingen gevuld met water dat door een of meerdere bronnen verwarmd kan worden. Middels dit netwerk transporteren we het water naar gebouwen en huizen.

Waarom is het een slim duurzaam warmtenet?

Een slim duurzaam warmtenet is een open warmtenet, wat betekent dat er verschillende bronnen aangesloten kunnen worden, mits deze duurzaam zijn.

Welke warmtebronnen worden er gebruikt?

Voor het verwarmen van het water gebruiken we uiteindelijk een combinatie van hernieuwbare duurzame energiebronnen. We beginnen met biowarmte en zien dit als transitiebrandstof om de aanleg van het warmtenet mogelijk te maken. In de toekomst zijn restwarmte en aardwarmte de primaire warmtebronnen voor het slimme duurzame warmtenet.

Hoe werkt de jaarafrekening?

De Jaarrekening

U bent klant van Warmtebedrijf Amersfoort en betaalt een maandelijks voorschotbedrag. Over een vaste periode van 12 maanden worden de werkelijke kosten van uw warmteverbruik opgemaakt aan de hand van de meterstanden. Dit maken we voor u inzichtelijk op de jaarafrekening. Op de jaarafrekening vergelijken we de verbruikskosten met de voorschotbedragen die u heeft betaald. Heeft u meer verbruikt dan er voorschotbedragen in rekening zijn gebracht? In dat geval moet u een bedrag bijbetalen. Heeft u minder verbruikt dan Warmtebedrijf Amersfoort in rekening heeft gebracht, dan krijgt u geld van ons terug.

Wat staat er op de jaarafrekening?

Op de jaarafrekening vindt u allereerst algemene gegevens.

 • Periode: de periode waarop uw jaarafrekening is gebaseerd. Dit is over het algemeen een geheel jaar. Meestal valt deze periode NIET precies samen met het kalenderjaar. Heeft u een nieuwe woning? Dan kan het zijn dat de periode iets langer is: we willen dat de periode 12 volledige maanden bevat.
 • Factuurnummer: het nummer van deze jaarafrekening.
 • Debiteurnummer: het nummer waaronder u in onze administratie bekend staat.
 • Meternummer: het serienummer van de warmtemeter in uw warmte-afleverset. Heeft u een meter van het type “ITRON”? Dan kan het zijn dat u 2 nummers op de meter ziet. Het nummer op de ‘verdikking’ op de meter vindt u op de factuur. In de toekomst gaan wij, voor de volledigheid, beide nummers vermeldenStaan er 2 nummers? Dan heeft er bij u een meterwissel plaatsgevonden. De standen van beide meters zijn van belang voor de jaarafrekening.
 • Aansluitingsgegevens: de adresgegevens van de aansluiting.

Vervolgens ziet u een deel met data en bijbehorende meterstanden.

 • De meterstand op de start van de periode.
 • De meterstand op 1 januari.
  Waarom 1 januari? Elk kalenderjaar heeft een eigen tarief. Meestal valt een deel van de periode in het vorige kalenderjaar, toen er een ander tarief van kracht was dan in het huidige jaar. We berekenen het verbruik in het vorige jaar tegen het tarief van vorig jaar, en het verbruik in het huidige kalenderjaar tegen het tarief in het huidige kalenderjaar.
 • De meterstand op het einde van de periode.

Dan volgt de berekening van de kosten. Voor warmtelevering zijn er 2 soorten kosten:

 • De variabele kosten: de kosten voor het warmteverbruik uitgedrukt in GJ (gigajoules). U ziet het totale verbruik en welk deel in het vorige en huidige kalenderjaar vallen. Per jaar worden de kosten berekend op basis van het op dat moment geldende tarief.

 • De vaste kosten (vastrecht, meettarief, en de huur warmte-afleverset).
  De kosten per jaar worden berekend aan de hand van het aantal dagen van de periode die in de betreffende kalenderjaren vallen. De tarieven die hier vermeld staan, zijn de jaartarieven. Er is op de vaste kosten een korting van toepassing. Deze korting is verrekend onder de post “vastrecht”. In de toekomst zal de korting apart worden vermeld.

De totalen die u ziet onder “Totaal Warmtelevering, variabele kosten” en “Totaal Vaste Kosten” vormen samen het “Totaal van de levering”.

U ziet ook het totaal van de in rekening gebrachte voorschotbedragen staan. Dit bedrag wordt vergeleken met het Totaal van de levering.

Als het Totaal van de levering hoger is dan wat in rekening is gebracht voor de voorschotbedragen, blijft er een bedrag over dat nog moet worden bijbetaald. Is er bij u een hoger Totaal aan voorschotbedragen in rekening gebracht? Dan krijgt u geld terug.

Hieronder vindt u op de jaarafrekening het nieuwe voorschotbedrag dat we met ingang van de nieuwe periode bij u in rekening gaan brengen.
Dit bedrag is gebaseerd op het verbruik dat we hebben vastgesteld op de jaarafrekening. Heeft u een nieuwbouwwoning? Dan hebben wij een correctie uitgevoerd voor het verwachte extraverbruik in de eerste jaren van een nieuwbouwwoning.

Ten slotte leest u hoe we het tekort of overschot met u gaan verrekenen.

Heeft u vragen, tips of andere opmerkingen over de jaarafrekening?
Laat het ons weten, onze Klantenservice staat voor u klaar.
Wij zijn bereikbaar via mail klantenservice@warmtebedrijfamersfoort.nl of telefonisch 085 – 049 11 90.

Is het zeker dat er een warmtenet komt in Amersfoort?

Ja, Warmtebedrijf Amersfoort start in 2020 met de bouw en ontwikkeling van onze hybride warmte installatie en het eerste deel van het warmtenet op de Hoef.

Wat is een hybride warmte-installatie?

Dit is een installatie die gebruik maakt van verschillende duurzame technieken om warmte en koude te genereren. Zo maken we gebruik van zonnewarmte, biowarmte en installeren we warmtepompen. Hiermee bouwen we de meest moderne installatie die er beschikbaar is.

Wat is biowarmte?

Biowarmte is energie uit biomassa, wat voor ons betekent dat we vooral werken met houtige reststromen uit groenbeheer en landschapsonderhoud.

Waarom starten met biowarmte?

Biowarmte is de enige duurzame warmtebron die op dit moment in Nederland beschikbaar is en voldoet aan de regels die de wetgever stelt aan warmtebedrijven.

Wat voor brandstof gebruiken jullie?

Om warmte op te wekken gebruiken wij houtige biomassa. Dit bestaat uit houtige restproducten uit de houtoogst en knip- en snoeimateriaal uit tuinen en parken en langs (spoor)wegen en water.
Voor het overige deel gebruiken we wat overblijft als er hout geoogst wordt door terreinbeheerders. Het beste hout gaat naar de productie van planken en voor het maken van andere houten producten. Wat overblijft is tak- en top-hout wat nergens voor gebruikt kan worden. Dit wordt kleingemaakt en voor een deel afgevoerd, het andere deel blijft achter in het bos.

Waar komt deze brandstof vandaan?

Al onze biomassa komt uit de regio met een maximale afstand van 150 KM rondom Amersfoort. Hoe lokaler, hoe beter. Daar hoort ook snoeiafval uit tuinen en de openbare ruimte bij.

Is er genoeg biomassa beschikbaar?

Op dit moment is er nog genoeg biomassa die wij gebruiken beschikbaar in Nederland. Momenteel wordt zelfs nog een deel naar Duitsland geëxporteerd, waar dit ook ingezet wordt voor bio-energie. Ook is er nog veel biomassa die nu vaak in open veld verbrand wordt in de landbouw en landschapsbeheer; dat willen wij verminderen en ervoor zorgen dat dan in ieder geval de daarbij vrijkomende warmte benut wordt en vrijkomende stoffen gefilterd worden. Als we verder zijn met de ontwikkeling van het slimme groene warmtenet, zullen wij steeds minder van biomassa afhankelijk zijn en zijn er andere hernieuwbare bronnen die voor de warmte zorgen.

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte is warmte die gewonnen wordt uit de bodem van de aarde. Dit kan op enkele tientallen meters diepte zijn, dat heet bodemwarmte. Ga je dieper, tussen de vijfhonderd meter en 3 kilometer, dan heet het aardwarmte (ook geothermie genoemd). Ga je nog dieper boren dan heet het ultra-diepe-aardwarmte. Voor het warmtenet van Amersfoort gebruiken we aardwarmte van 2,5 tot 3 KM diep. Dit is warm genoeg voor het net, een veilige techniek en biedt een constante bron aan warmte.

Waarom beginnen we niet met waterstof?

De technieken om waterstof te maken en op te slaan zijn nog volop in ontwikkeling. Op dit moment is de techniek nog te duur en is er niet genoeg groene waterstof beschikbaar voor het verwarmen van een warmtenet.Veel bedrijven zijn druk om deze technologie te verbeteren zodat waterstof op grote schaal ingezet kan worden. Als het zover is, en het ingezet kan worden als warmtebron op het warmtenet, dan kan het gekoppeld worden aan het slimme duurzame warmtenet van Amersfoort

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en u als afnemer wordt beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan ons warmtenet en ziet toe op de levering van die warmte. Als er een storing is, zijn wij verplicht die op zeer korte termijn op te lossen.

Zijn zonne- en windenergie ook een mogelijkheid?

Ook met de energie uit windmolens of zonnecellen kan warmte gemaakt worden. Soms kan het elektranet opgewekte stroom niet opnemen, die stroom kun je goed gebruiken om warmte mee te maken. Deze warmte kunnen we gedeeltelijk opslaan in de warmtebuffer, de batterij van het warmtenet, en gebruiken wanneer deze nodig is. Nadeel van alleen zonne-energie gebruiken is dat we ook warmte nodig hebben als de zon niet schijnt. Bijvoorbeeld ’s nachts en op donkere winterdagen.

Waar worden de hybride warmte-installaties gebouwd?

De hybride warmte-installaties van Warmtebedrijf Amersfoort worden gebouwd op de
industrieterreinen De Hoef en Isselt.

Waarom starten we met regionale biowarmte?

Regionale biowarmte is de enige duurzame warmtebron die op dit moment in
Nederland beschikbaar is en voldoet aan de regels die de wetgever stelt aan
warmtebedrijven. Daarnaast heeft de SER (Sociaal-Economische Raad) onlangs
aangegeven dat het gebruik van regionale biogrondstof zoals wij dat doen, op dit
moment de juiste – meeste duurzame – manier is om biogrondstoffen in te zetten voor
de energietransitie. Hiermee onderscheiden we ons van de grote biomassacentrales
die veelvuldig in de media zijn.

Waar komt onze regionale biogrondstof vandaan?

Wij maken alleen gebruik van snoei- en resthout binnen een straal van 150
kilometer rond Amersfoort. Dit hout is afkomstig uit landschapsbeheer, het beheer
van parken en plantsoenen en tuinen uit de stad. Het resthout voldoet aan de
duurzaamheidscriteria volgens de Better Biomass certificering.

Worden er bomen gekapt voor het verwarmen van het water in het warmtenet?

Nee. Wij maken alleen gebruik van snoei- en resthout. Dit hout is afkomstig uit
landschapsbeheer, het beheer van parken en plantsoenen en tuinen uit de stad. Voor
het hout dat wij gebruiken is geen andere nuttige toepassing beschikbaar.

Welke aanpassingen moet ik doen in mijn huis?

Het warmtenet kan aangesloten worden op uw huidige verwarmingsinstallatie.
Warmtebedrijf Amersfoort zorgt voor een aansluiting waar u binnenshuis de minste
overlast van heeft. In veel gevallen is dat via de buitenkant van uw huis naar uw zolder.
Ook moet een inductiekookplaat geplaatst worden, moeten de gasmeter en het
leidingwerk verwijderd worden en uw installatie ingeregeld worden. Warmtebedrijf
Amersfoort zorgt voor deze aanpassingen, van A tot Z.

Is er wel genoeg regionale biogrondstof beschikbaar?

Op dit moment is er nog genoeg biogrondstof – de soort die wij gebruiken –
beschikbaar in Nederland. Momenteel wordt zelfs nog een deel naar Duitsland
geëxporteerd, waar het ingezet wordt voor bio-energie.

Ook is er nog veel biogrondstof beschikbaar in de landbouw en het landschapsbeheer
dat nu vaak in een open veld verbrand wordt. Wij willen graag bijdragen aan het
verminderen daarvan en ervoor zorgen dat dan in ieder geval de daarbij vrijkomende
warmte benut wordt en vrijkomende stoffen gefilterd worden.

Wanneer we verder zijn met de ontwikkeling van het warmtenet, zullen wij
steeds minder van biogrondstoffen afhankelijk zijn. Over enkele jaren zijn er naar
verwachting meerdere (niet fossiele) bronnen beschikbaar die voor de warmte in het
warmtenet kunnen zorgen.

Wanneer zijn de definitieve kosten voor een aansluiting op het warmtenet duidelijk?

In het najaar van 2020 krijgt u een definitief aanbod van Warmtebedrijf Amersfoort.
Als u uw woning huurt, krijgt u dit via uw verhuurder.

Kunnen wij de prijzen zomaar verhogen?

Nee, dat kan niet. De warmtelevering van Warmtebedrijf Amersfoort valt onder de
Warmtewet. De Warmtewet geeft consumenten extra bescherming. Daarin wordt
onder andere een redelijke prijs voorgeschreven. De Autoriteit Consument en Markt
bepaalt de maximale tarieven in de warmtewet.

Waar vind ik de algemene leveringsvoorwaarden?

Onze algemene leveringsvoorwaarden vindt u hier