Vragen over bedrijfsvoering en financiering

Maakt Warmtebedrijf Amersfoort winst?

Warmtebedrijf Amersfoort is een commerciële organisatie. Voor de continuïteit van het bedrijf is winst maken nodig. Wij zijn een bedrijf dat vrij recent is gestart en we hebben grote investeringen gedaan en zullen die ook de komende jaren blijven doen. Op dit moment is er geen sprake van winst, wel van een positief rendement op de investeringen en we hebben een gezonde bedrijfsvoering. Eventuele winst die wordt gemaakt, zal de komende jaren direct opnieuw geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het slimme, groene warmtenet in Amersfoort.

De ACM controleert of een warmtebedrijf teveel winst maakt. Zij mogen ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst maakt. Zij kunnen verder onderzoeken of een warmteleverancier misbruik maakt van zijn machtspositie. En of de tarieven onredelijk hoog zijn.

Meer informatie: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven

Hoeveel subsidie krijgt Warmtebedrijf Amersfoort?

Op dit moment helemaal niets. Ons bedrijf heeft twee inkomstenstromen: verkoop van GJ’s (warmte-eenheid) en subsidie. Vanuit de overheid is er een grote pot met SDE+-subsidie beschikbaar voor producenten van duurzame warmte. Dit omdat duurzame warmte eigenlijk altijd duurder was om te produceren dan warmte vanuit fossiele brandstof. De ACM bepaald jaarlijks de maximale tarieven op basis van aardgasprijs, die niet kostendekkend was voor warmtebedrijven. De overheid compenseerde het verschil met SDE+-subsidie.

Echter, in de Warmtewet is bepaald dat de verstrekking van SDE+-subsidie samenhangt met de gasprijs: hoe hoger de gasprijs hoe lager de subsidie. De redenering is dat alle warmtebedrijven profiteren van een hoge gasprijs met de hoge ACM-maximumtarieven en dus alle kosten kunnen doorberekenen aan de consument. Momenteel is de gasprijs zó hoog dat warmtebedrijven geen SDE+-subsidie meer krijgen, terwijl Warmtebedrijf Amersfoort ervoor gekozen heeft om deze hoge tarieven niet aan de consument door te berekenen.

Daarnaast zijn we wel bezig met aanvragen voor andere subsidiepotjes voor wijkprojecten, om zo consumenten een betere aansluitprijs te kunnen bieden. Dit zal pas worden toegekend als het Wijkwarmteplan door de Gemeente Amersfoort wordt goedgekeurd.

Technisch gezien zijn jullie de enige leverancier. Heb ik daar nadeel van?

Als de warmtemarkt een vrije markt zou zijn, zou dat mogelijk nadelig zijn voor afnemers. Maar dit is niet het geval, de markt is streng gereguleerd door de overheid.

Om ervoor te zorgen dat warmteleveranciers geen misbruik maken van hun positie, controleert de ACM de markt. De ACM stelt maximumprijzen vast en ze controleren of warmteleverancier niet teveel winst maken. Op deze manier is de consument er ook zeker van dat ze een prijs betalen die niet te hoog is. Door de hoge energietarieven is warmte het goedkoopste alternatief, in vergelijking met een nieuw af te sluiten contract voor aardgas of elektriciteit. Bovendien zet Warmtebedrijf Amersfoort zich actief in om zo efficiënt mogelijk te werken, waardoor wij de maximumtarieven van de ACM kunnen loslaten. Onze kostprijs is lager en dus kunnen we een lager tarief rekenen.

Daarbij is het ook goed om te weten dat Warmtebedrijf Amersfoort met de Gemeente Amersfoort heeft afgesproken dat wij een open warmtenet hebben en geen zogenaamde ‘concessie’ genieten. Dat is een alleenrecht om in een bepaald gebied te mogen leveren. Andere warmtebedrijven in bijv. de grote steden hebben dat soms wel. Hierdoor kunnen in de toekomst ook andere warmteleveranciers in dezelfde wijken komen.

Hoe zit het met aandeelhouders en investeringsfondsen?

Warmtebedrijf Amersfoort werkt nauw samen met platform Energie voor Elkaar, dat ook een belang heeft in ons bedrijf. Dat is een platform voor zeer groene en duurzame warmtenetten, waarbinnen alle kennis, kunde en financiering gebundeld wordt voor de individuele warmtebedrijven. Het is dus géén beursgenoteerd bedrijf met investeringsmaatschappijen en groepen aandeelhouders. Bij sommige lokale warmtenetten is ook de gemeente een aandeelhouder. Dat is bij Warmtebedrijf Amersfoort momenteel (nog) niet het geval.

Energie voor Elkaar werkt weer nauw samen met een Europees investeringsfonds genaamd Asper Dorothea, waarin bijvoorbeeld veel pensioenfondsen zitten. Het fonds is opgericht om duurzame projecten te financieren in hele langetermijn-projecten. Hierdoor kunnen wij als klein bedrijf de investeringen doen om de nieuwe infrastructuur van een warmtenet aan te leggen.

Bovendien is de markt gereguleerd door de ACM (Autoriteit Consument & Markt), met een maximum hoeveelheid winst die een warmtebedrijf mag maken. Het is dus geen markt waar exorbitante marges gerekend kunnen worden.

Werken bij Warmtebedrijf Amersfoort

Zijn er vacatures bij Warmtebedrijf Amersfoort?

Onze vacatures lopen via platform Energie voor Elkaar: https://energievoorelkaar.nu/werken-bij/.